ARBEIDSAVTALE

Ved å bestille illustrationsarbeider, eller designarbeid (heretter kalt arbeidet) av Thomas Kirkeberg (heretter kalt illustratøren) og som er avtalt via e-post, eller andre kilder, har kunden godkjent vilkårene beskrevet i denne arbeidsavtalen, med mindre en annen skriftlig avtale er signert av begge parter.

FREMDRIFTSPLAN

Levering

Det er kundens plikt å informere om leveringsdatoer som arbeidet må være levert innen. Ved eventuelle forsinkelser fra illustratørens side, skal han, uten grunnet opphold, informere kunden om dette. Hvis kunden endrer leveringsdatoen, må illustratøren informeres umiddelbart. Hvis kunden har behov for å framskynde leveringsdatoen som allerede er avtalt, enten skriftlig eller muntlig, har illustratøren rett til å kreve ekspresshonorar for å imøtekomme den forkortede fristen. Illustratøren vil informere kunden om passende ekspresshonorar.

HONORAR

Honorar for avtalt arbeid må skje skriftlig via e-post. Honoraret vil bli fakturert etter at det ferdige arbeidet er levert til kunde, med 14 dagers forfall fra fakturadato. Etter forfall påløper lovpålagt forsinkelsesrente. Illustratøren forbeholder seg retten til å kreve 50% av avtalt honorar innbetalt etter at Steg 1 i fremdriften er godkjent av kunden. De gjenstående 50% betales av kunde etter at ferdig arbeid er blitt levert til kunden.

Skulle kunden kansellere oppdraget, eller ikke utgi arbeidene etter at illustratøren har startet arbeidet, vil kunden måtte betale et kanselleringsvederlag. Størrelsen på dette avhenger av hvor langt illustratøren har kommet i fremdriftsplanen. Hvis steg 1 ikke er fullført, vil illustratør honoreres pr. time brukt, med illustratørens timepris som grunnlag. Skulle steg 2 ikke fullføres, skal det betales 50% av det opprinnelige honoraret. Er steg 2 godkjent, vil det opprinnelige honoraret i sin helhet måtte betales. Dersom avtalen omfatter royalties, skal kanselleringsvederlaget utregnes etter antall timer illustratør har brukt på arbeidet.

Illustratøren beholder eiendomsretten til alle originaler, digitale såvel som tegnede, og annet produksjonsmateriale.

RETTEN TIL DET FERDIGE PRODUKT

Når arbeidet er utført og overlevert til kunde, samt at alle honorarer er blitt betalt, vil illustratøren overføre de rettigheter som er avtalt i henhold til skriftlig avtale via e-post. Arbeidet forblir illustratørens eiendom, med mindre noe annet er spesifisert skriftlig. Denne avtalen må stadfeste bruksområde, som for eksempel bokutgivelse, merchandise, avisillustrasjon, plakattrykk osv. Avtalen må spesifisere om det er til digitalt eller trykt bruk. Utover avtalen kan ikke kunden bruke arbeidet på noen som helst annen måte, med mindre dette er avtalt med illustratøren

Om ingen avtale er laget angående geografisk begrensing på rettighetene kunden erverver, skal kundens hjemland være det geografiske området kunden kan benytte rettighetene i.

Alle rettigheter overført til kunden er tidsbegrenset på tre år, eller når avtalt første opplagstall er trykket. Når en av disse begrensingene blir oppnådd, overføres rettighetene tilbake til illustratøren. Hvis kunden ønsker å trykke arbeidet på nytt, må en ny avtale forhandles.

Om kunden ønsker å benytte arbeidet i andre sammenhenger enn opprinnelig avtalt, er honoraret 50% av opprinnelig honorar.

Alle rettigheter er fornyet med tre år. Etter tre år overføres rettighetene tilbake til illustratøren. Illustratøren har rett til tre frieksemplarer av det ferdige produktet.

Kunden har ikke rett til å endre eller justere arbeidet på noen som helst måte, uten illustratørens skriftlige samtykke.

Illustratøren har rett til å bruke originalene i egen markedsføring. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, illustratørens hjemmeside www.kirkebergillustration.com og sosiale medier. Illustratøren har også rett til å selge trykk eller originaler fra arbeidet.

PLIKTER

Illustratøren har rett til å bli navngitt på eksemplarer av produktet i den grad og på den måte som følger av god skikk innen bransjen. Begge parter plikter ellers å innrette seg etter åndsverklovens bestemmelser. Endringer og tillegg til denne avtalen skal skje skriftlig, og undertegnes av begge parter. Partene plikter å bevare taushet om alle forhold omkring oppdraget, og om hverandres forretnings- og bedriftsmessige forhold.

TVISTER

Tvist vedrørende forståelsen av denne avtalen avgjøres etter norsk rett, med mindre begge parter blir enige om noe annet. Partene vedtar Illustratørens hjemting, som eneste verneting.